Giới Thiệu Công ty

Giới Thiệu Công ty
Do Kỹ sư Ngô Xuân Điền điều hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO FUNGI